WITAJ NA NASZYM DARMOWYM PORTALU RANDKOWYM! NIE CZEKAJ! ZAŁÓŻ KONTO! TYSIĄCE SINGLI CZEKA TU NA CIEBIE

Cupid Tree Warunki i ustalenia

Ostatnia zmiana: 18-ty Marzec 2016

1. Definicje

PolishCupid - właściciel portalu Cupid Tree

 • Firma, Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
 • Konsument - Klient, który zawiera umowę z PolishCupid w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą.
 • Użytkownik - konsument lub klient, dowolna osoba która korzysta z usług i serwisów PolishCupid w dowolnym celu.
 • Usługa - Usługa świadczona:
 • - bezpośrednio przez PolishCupid,
 • - przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez PolishCupid,
 • - przez inny podmiot, za pośrednictwem PolishCupid na podstawie umowy, z której wynika zgoda lub pełnomocnictwo udzielone w tym celu PolishCupid przez Klienta.
 • Usługa PolishCupid - wskazana w treści Ustaleń usługa, której wykonawcą jest PolishCupid.
 • Ustalenia - niniejsze ustalenia i warunki witryny Cupid Tree
 • Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług PolishCupid.
 • Aktywacja (usługi) - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.
 • Spam - przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.
 • Netykieta - dostępny na stronach internetowych kodeks zachowań, norm oraz zasad przyjętych do stosowania przez użytkowników sieci Internet.2. Przedmiot Ustaleń i postanowienia wstępne.

 • Postanowienia zawarte w niniejszym Ustaleniach określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 • Zapoznanie się z Ustaleniami jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Ustaleń będą powodować  skutki wynikające bezpośrednio z treści Ustaleń oraz z obowiązujących przepisów prawa.3. Sposób zawarcia umowy.

 • O ile niniejszy Ustalenie nie stanowi inaczej - rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Cupid Tree.
 • Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień i ustaleń upoważnia PolishCupid do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem jej okresu.
 • PolishCupid zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu jej trwania, lub zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Ustaleń i rozwiązania Umowy lub wykorzystywania zasoby PolishCupid w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
 • PolishCupid nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.)4. Zmiany umowy

 • Ustalenia stanowią integralną część łączącej strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 2 lit. c. przez czas trwania. PolishCupid zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie w sytuacji, gdy zapisy Ustaleń pozostawiają taką możliwość i są podyktowane ważną przyczyną, np. obowiązkiem dostosowania treści Ustaleń do obowiązujących przepisów prawa.5. Rozwiązanie umowy.

 • Klient może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usług PolishCupid w dowolnym momencie.
 • PolishCupid zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Ustaleń lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę PolishCupid lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. .6. Ochrona danych osobowych.

 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez PolishCupid usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.
 • Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 • PolishCupid zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
 • O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, PolishCupid ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej PolishCupid.7. Warunki szczegółowe świadczenia usług PolishCupid

 • PolishCupid zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Ustaleń i rozwiązania Umowy.
 • Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, PolishCupid zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • PolishCupid.pl nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie). PolishCupid zabrania także umieszczania serwisów, których elementy  (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez PolishCupid.
 • PolishCupid nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeżeli:

   - nie jest inicjatorem transmisji,
   - nie wybiera odbiorcy danych oraz
   - nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.


 • Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych,  jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 • Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko. Szczegółowe zasady i sposób świadczenia  Usług opisane są na stronie internetowej PolishCupid.
 • PolishCupid nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą PolishCupid lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.8. Odpowiedzialność PolishCupid.

 • PolishCupid ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowan niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie  lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które PolishCupid nie ponosi odpowiedzialności.
 • PolishCupid nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub  zaniechań PolishCupid, za które ponosi odpowiedzialność.
 • PolishCupid nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

   - braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez PolishCupid,
   - nieprawidłowego użytkowania Usług,
   - podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
   - naruszenia postanowień niniejszego Ustaleń przez Klienta,
   - siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
   - działania czynników i osób trzecich, awarie na które PolishCupid nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
   - posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.


 • PolishCupid nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi „Informowanie o nieprzeczytanej poczcie na telefon GSM/pager”, a także zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania  tej usługi bez informowania o tym Klientów.
 • Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą PolishCupid na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
 • Klient może dochodzić roszczeń wobec PolishCupid na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.9. Postępowanie reklamacyjne.

 • Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nie należytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

   - Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
   - nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
   - przedmiot reklamacji,
   - okoliczności uzasadniające reklamację.


 • Reklamacja winna zostać przesłana pod adres PolishCupid, wskazanym w niniejszych Ustaleniach.
 • PolishCupid rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.10. Postanowienia końcowe.

 • a. Ustalenia wchodza w życie z dniem publikacji na stronie internetowej PolishCupid i od tego dnia będą miały zastosowanie do zawieranych z PolishCupid Umów.
 • b. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ustaleniami zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
 
wybierz twój język: English Polish